Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Centrumplan Oostburg. (21-07-2022) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van de gemeente Sluis

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   

 

 

Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)

 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:
raadsvraag@gemeentesluis.nl met cc
naar griffiersbureau@gemeentesluis.nl
 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen (centrumplan Oostburg)
 
TOELICHTING:
Lijst Babijn heeft uit een persbericht, als een voldongen feit, moeten vernemen dat de gemeente Sluis, ZorgSaam en Herontwikkeling Vastgoed Oostburg een samenwerkingsovereenkomst, die moet leiden tot grootschalige (ver)nieuwbouw in de binnenstad van Oostburg, heeft ondertekend.
 
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Waaraan dacht uw college mandaat te ontlenen voor het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst zonder dat daar een raadsbesluit aan vooraf is gegaan? 1  
2 Begrijpt uw college dat de raadsfractie van Lijst Babijn, als onderdeel van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Sluis en als volksvertegenwoordiger, bij dergelijke belangrijke ontwikkelingen in de besluitvorming betrokken wil worden en uw werkwijze onacceptabel acht? Zo nee, waarom niet? 2  
3 Waarom heeft uw college voorafgaand aan de ondertekening niet eens de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst gedeeld met het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad? 3  
4 Graag vernemen wij van uw college, of wij na uw ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst op termijn alsnog kunnen besluiten om geen medewerking te verlenen aan dit financieel en anderszins uiterst slecht onderbouwde project, zonder rekening te houden met schadeplichtigheid van de gemeente jegens de andere betrokken partijen? 4  
   
 
   
   
Datum vragen: 21-07-2022
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,
 
 
 
S.I de Kievit-Minnaert           mr. M.M.D. Vermue