Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

PZEM. (01-10-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      
                                                                                     Oostburg, d.d. 01-10-2022
 
 
 
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van aangekondigde verkoop onderdelen PZEM (behoudens goedkeuring aandeelhouders).
 
Toelichting
PZEM heeft bekendgemaakt dat het van plan is zijn aandelen in de gasgestookte Sloecentrale en het gastransportbedrijf PZEM Pipe te willen verkopen aan EP Netherlands, een volle dochter van het Tsjechische energiebedrijf (EPH). Daarmee komen de zogeheten wholesale-activiteiten in buitenlandse handen.
 
Vragen
  1. Is uw college met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat deze stap vóór de energiecrisis als een logische stap kon worden bestempeld (aandeelhouders strategie), maar nu gezien de veranderde marktomstandigheden, de aandeelhouders in overweging dienen te nemen dat genoemde onderdelen van strategisch belang kunnen zijn en het wellicht beter is dat die niet in buitenlandse handen vallen? M.a.w. is het verstandig met de huidige energieprijzen en wat nog meer speelt, om iets wat met energie te maken heeft verder op afstand te zetten?
  2. Acht uw college het net als wij onverstandig om een gascentrale die kan worden ingezet teneinde de balans van het net te kunnen waarborgen, uit handen te geven? Wind- en zonne-energie veroorzaken immers steeds vaker onbalans!
  3. Is uw college het met ons eens dat we met de verkoop van de gasgestookte Sloecentrale kansen laten liggen in de zin van, nu Zeeland naar de toekomst toe fors inzet op de implementatie van waterstof, of het kansen zou kunnen bieden om de Sloecentrale i.p.v. op aardgas op waterstof de laten draaien? Zo ja, is uw college dan bereid om die mogelijkheid te laten onderzoeken in het belang van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen?
  4. Tot slot nog een ethische vraag aan uw college. Is uw college zich er van bewust dat de nieuwe beoogde eigenaar, het Tsjechische energiebedrijf (EPH) niet echt te boek staat als milieuvriendelijk; het bedrijf exploiteert o.a. grootschalige bruinkoolwinning en verwerking in Duitsland, en beseft uw college dat de Zeeuwse aandeelhouders daarmee imagoschade zouden kunnen oplopen door botweg te verkopen aan de hoogst biedende en alle andere criteria buiten beschouwing te laten?
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter