Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Mestoverschot (05-02-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid .........................

Onderwerp : “Mestoverschot”.

Oostburg, d.d. 05-02-2004,


 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

                  
Het onderzoek naar het sinds 1993 gevoerde schelpdiervisserijbeleid heeft uitgewezen dat Nederlandse wateren minder productief zijn geworden. Vooral door het terugdringen van het gebruik van fosfaten in wasmiddelen is de hoeveelheid voedingsstoffen gedaald.
 
In Afrika is in diverse landen door de overmatige bejaging van nijlpaarden de kringloop eveneens nadelig beïnvloed; minder mest in het water remt de plantengroei met als gevolg dat het dierlijk leven o.a. het visbestand ook drastisch terugloopt hetgeen daar een nefaste invloed heeft op de precaire en cruciale voedselvoorziening voor de bevolking.
 
Het feit nu dat diverse onderzoeksrapporten de positieve invloed aangetoond hebben welke meststoffen op ons milieu en daarmee onze voedselketen kunnen uitoefenen, roept bij mij de vraag op of er niet eens een onderzoek gedaan zou kunnen worden naar de effecten van het op grote schaal dumpen van ons “mestoverschot” in zee.
Misschien slaan we hiermee wel de twee spreekwoordelijke vliegen in één klap; enerzijds het niet langer te hoeven kampen met een mestoverschot en anderzijds het stimuleren van het milieu waaronder ons visbestand.
 
Hopende hiermede een kleine bijdrage te hebben geleverd, met als doel dat er uiteindelijk een oplossing gevonden zal kunnen worden voor dit maatschappelijke probleem, in het belang van onze toekomst en die van de vele generaties na ons, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :
P.S. Onder het mom van opwekking “groene energie” zou men ook in overweging kunnen nemen de mest of een gedeelte in de vorm van biogas, hoewel ik daar zelf geen voorstander van ben, samen met plantaardige pulp en rioolslib in kolencentrales te verstoken.