Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Kaalslag Sociale Voorzieningen (02-02-2004) Brief aan Tweede Kamer.

Aan            : Kamerlid ........................

Onderwerp : Kaalslag Sociale Voorzieningen.

Oostburg, d.d. 02-02-2004,

 

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

 

Het kabinet overweegt incontinentiemateriaal, rollators, speciale bedden e.d. niet langer door de zorgverzekeraars te laten vergoeden.

Wederom dreigen de zwakkeren binnen onze maatschappij het slachtoffer te worden van de in mijn ogen asociale maatregelen die deze kabinetsperiode kenmerken.
 
M.i. zou men er beter aan doen het defensiecontract met de Verenigde Staten betreffende de Joint Strike Fighter eens onder de loep te nemen.
Ten eerste zijn de V.S. tot op heden in gebreke gebleven m.b.t. het aantal compensatieorders.
Ten tweede krijgen we niet de beschikking over een volwaardige versie van dit gevechtsvliegtuig; de V.S. hebben eigenhandig besloten ons een uitgeklede J.S.F. te gaan leveren, met als argument dat men wil voorkomen dat er geheime technologie in verkeerde handen zou kunnen vallen.
Indien deze feiten aangemerkt zouden kunnen worden als contractbreuk kan het kabinet hier misschien een substantiële besparing realiseren.
 

Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat het kabinet haar prioriteiten verlegt!?

Als we het huidige kabinet de kans geven “het karwei” af te maken zal dit verregaande consequenties hebben voor de door ons in het verleden verworven rechten op sociale voorzieningen welke in het leven geroepen zijn ter bescherming van die mensen die het echt nodig hebben.

 
Hopende dat de zwakkeren in onze samenleving in de toekomst op enig mededogen van onze bewindslieden mogen rekenen, verblijf ik,
 
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207

E-mail :