Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolenparken voor de kust van Knokke-Heist (BE) (12-01-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
 
Onderwerp : Windmolenparken voor de kust van Knokke-Heist ( BE )
                     ( Thorntonbank/Vlakte van Raan ). ( + Bijlagen ).
 
Oostburg, d.d. 12-01-2004,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van het artikel betreffende de voorgenomen plaatsing van windmolenparken voor de Belgische kust ter hoogte van De Gemeente Knokke-Heist in de PZC d.d. 10-01-2004 ( zie bijlage ), wil ik U attenderen op het volgende.
 
Ik wil de gevaren m.b.t. de scheepvaart die deze parken voor ons gebied kunnen inhouden nog even buiten beschouwing laten; we hebben hier in de eerste plaats nog te maken met een erfenis uit het verleden.
De munitiedump ter hoogte van Knokke op de zandbank de Paardenmarkt, alwaar na WO1 tussen de naar schatting 30.000 en 130.000 ton munitie is gedumpt gevuld met onder andere gifgassen. Prof. Zanders van de Vrije Universiteit België heeft berekend dat het hier gaat om ongeveer 1,1 miljoen liter gifgas, vooral mosterdgas. Deze munitie bevindt zich op een diepte van enkele meters, onder een laag zand variërend van een paar meter tot naar schatting 0,30 cm. Zie zeekaart: verboden te ankeren en te vissen. ( Tussen haakjes iedereen is hier van op de hoogte; Het Europees Parlement, Het Rijk, De Provincie en De Gemeente Sluis.)
En van die gifgassen is mosterdgas, een gas dat na doorroesten van de granaat niet oplost in het zeewater en niet alleen in België doch ook tot ver in Nederland vroeg of laat voor gevaar kan zorgen. Bij inademing is 1 à 2 gram dodelijk, bij contact met de huid 5 gram; het kan in gasvormige toestand onze kust bereiken of aanspoelen in “klompjes”. ( Zie bijlage ).
Tijdens de akkoorden van Oslo en Parijs ( OSPAR ) heeft men besloten munitiedumpplaatsen niet te ruimen, omdat ruimen gevaarlijker zou zijn dan de boel de boel te laten.
Niet alleen België kampt met een dergelijke tijdbom uit het verleden; ook Nederland heeft op meerdere plaatsen een munitiedump gecreëerd, ook n in onze Oosterschelde. Maar waar ik op doel is dat als je in de buurt van zo’n probleemzone, met name De Vlakte van Raan, een windmolenpark gaat bouwen moet je er rekening mee houden dat “het probleem” zich dan in een eerder stadium kan gaan manifesteren doordat een stroming zich zou kunnen verleggen. ( Studies hebben aangetoond dat alles wat ter hoogte van Knokke-Heist in zee ligt of losraakt meestal in de richting van de Zeeuwse kust drijft. )
 
M.i. mag men ook het aspect horizonvervuiling m.b.t. het toerisme niet uit het oog verliezen en dient men te voorkomen dat deze voor onze streek essentiële
bedrijfstak hiervan de negatieve gevolgen zal ondervinden.
 
Indien men het rendement van een windmolenpark in ogenschouw neemt rijst bij mij de vraag of er al eens is nagedacht over de haalbaarheid van een getijdencentrale ter hoogte van onze Zeeuwse kust. Zo mogelijk zou dit twee vliegen in een klap betekenen; namelijk minder horizonvervuilend en een hoger rendement. ( Vissen lopen weinig of geen gevaar gezien het lage aantal omwentelingen per minuut van een onderwater turbine. )
 
In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207
E-mail :  
 

P.S. Het ligt niet in mijn bedoeling de goede verstandhouding met onze

        Zuiderburen te frustreren; ik wil enkel en alleen een discussie op gang
        brengen, opdat in het algemeen belang, de veiligheid van de inwoners ons
        beider landen gewaarborgd blijft. Ik ben hier dan ook prudent mee
        omgegaan en heb derhalve geen afschrift aan de pers gestuurd.