Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Betaald parkeren Oostburg (04-05-2005) Brief aan het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : Het College van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Betaald parkeren Oostburg.
Oostburg, d.d. 04-05-2005,
 
 
 
Geachte College,
 
Veel ondernemers in de kern Oostburg hebben met lede ogen geconstateerd dat na de invoering van betaald parkeren het aantal klanten en hun omzet navenant is afgenomen.
Wij vragen ons af of U indertijd bij de kosten/baten analyse de mogelijke omzetderving van deze winkeliers in Uw berekeningen heeft meegenomen.
 
Handhaving
Daar komt nog bij dat de parkeerwachters, op het fanatieke af, handhaven. Dit stimuleert enerzijds deze inkomstenbron voor de Gemeente, anderzijds komt dit niet ten goede aan het klantvriendelijke imago van Oostburg.
 
Onze stelling is dat de invoering van betaald parkeren in Oostburg per saldo alleen verliezers heeft opgeleverd en met onmiddellijke ingang dient te worden afgeschaft.
Voor de parkeerwachters heeft dat geen gevolgen en de parkeerautomaten kunnen op de geplande onthaalparkings aan de kust worden ingezet.
 
Als laatste verzoeken wij U het voornemen om ook in de kern Breskens betaald parkeren in te voeren, in het licht van deze bevindingen, in heroverweging te nemen.
 
 
 
Hoogachtend,
 

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.    : 0117 452945
Fax.   : 0117 451207
E-mail: