Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Renteswaps. (19-08-2019) Art. 44 vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                       Oostburg, 19 augustus 2019,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande renteswaps.
 
Toelichting
De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft in het verleden meerdere malen vragen gesteld aangaande renteswaps, teneinde in beeld te brengen of onze provincie Zeeland op dit gebied risico’s was aangegaan en zo ja in welke mate.
De momenteel verder dalende rente op de markten is voor ons wederom aanleiding tot het stellen van deze zelfde vragen, met als doel een actueel beeld te krijgen van de huidige situatie.
 
Vragen
Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. renteswaps aangaande onze provincie Zeeland; graag ontvangen wij van uw college alle feiten (bijvoorbeeld per wanneer ze zijn aangegaan) en het totaalbedrag aan risico’s dat wij lopen indien deze swaps nu zouden worden beëindigd c.q. afgekocht. Tevens vernemen wij graag uw uitgebreide motivatie, met de failliet gegane Lehman Brothers (destijds de expert inzake swap-handel) in het achterhoofd, waarom uw college dergelijke constructies is aangegaan en wellicht nog steeds blijft aangaan.
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter