Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (22-08-2019) Art. 44 vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).


 
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                               
                                                                               Oostburg, 22 augustus 2019,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande project Waterdunen.
 
Toelichting
Het project Waterdunen heeft voor veel commotie en controverse gezorgd in met name West-Zeeuws-Vlaanderen.
Nadat (naar onze mening helaas) het besluit om over te gaan tot de aanleg onomkeerbaar was genomen, rest de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) niets anders dan haar controlerende taak. Met andere woorden voor of tegen Waterdunen is een ‘gepasseerd station’ en nu dienen wij er in gezamenlijkheid zorg voor te dragen dat dit project, als gepland, zo spoedig mogelijk wordt afgerond en een positieve impuls voor de streek en haar omgeving gaat opleveren.
 
De keer op keer uitgestelde oplevering van Waterdunen, de diverse tegenvallers en de vele onzekerheden zijn voor ons aanleiding om de hiernavolgende vragen aan uw college te stellen, dit teneinde een beter totaalbeeld te krijgen.
 
Vragen
  1. Gaarne vernemen wij van uw college welk bedrag er tot op heden in totaal is geïnvesteerd in de aanleg van Waterdunen en welk bedrag er nog moet worden geïnvesteerd om dit project af te ronden.
  2. (a) Tevens willen wij van uw college weten hoe zwaar het milieu is belast door de aanleg van Waterdunen; m.a.w. wat is de totale uitstoot die hiermee tot op heden is gemoeid?                                                             (b) Hoeveel liter dieselolie is er “verstookt” tijdens de aanleg en hoeveel liters dieselolie moeten er nog worden verstookt tot de afronding/oplevering van het project?
  3. Kan de door de aanleg veroorzaakte en nog te veroorzaken luchtvervuiling binnen het zilte natuurgebied tenietgedaan worden, of moeten we elders nog (bijvoorbeeld) bomen aanplanten om de ‘footprint’ van dit "natuurproject" te compenseren?
  4. Kan uw college ons inmiddels al inzicht verschaffen over wie welke onderhoudskosten in de toekomst voor zijn of haar rekening gaat nemen? Gaarne ontvangen wij van uw college een compleet overzicht.
  5. Is er al goedkeuring verstrekt voor het VEILIG inlaten van water in Waterdunen? Zo nee, waarom niet?
  6. De telkens weer uitgestelde oplevering van het project Waterdunen veroorzaakt al jaren een inkomstenderving voor met name West-Zeeuws-Vlaanderen. Als voorbeeld noem ik het verdwijnen van de Napoleonhoeve en het uitblijven van de impuls van de jaarlijks geprognotiseerde 100.000 extra dagtoeristen. Hoe hoog is het totaalbedrag aan inkomstenderving inmiddels al opgelopen? (N.B. Mocht uw college “moeite hebben” met het beantwoorden van deze specifieke vraag, willen wij u er op wijzen dat in het geval van de uitgestelde oplevering van de Marinierskazerne er wel een inschatting gemaakt kon worden.)
  7. Tot slot zijn wij benieuwd naar de definitieve einddatum waarop Waterdunen compleet volgens plan wordt opgeleverd; kan uw college daar uitsluitsel over verschaffen? Zo nee, waarom niet?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter