Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen getijdenduiker. (11-09-2019) Art. 44 vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).


 
 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                               
                                                                                                                                Oostburg, 11 september 2019,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande getijdenduiker Waterdunen.
 
Toelichting
Verontrustende berichtgeving in de PZC d.d. 2 september jl. aangaande het inlaten van zeewater in Waterdunen is voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding tot het stellen van de hiernavolgende vragen.
 
Vragen
In het betreffende krantenartikel lazen wij: ,,Een team van verschillende bedrijven, onder leiding van Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland, volgt de komende maanden wat er gebeurt als de schuiven worden opengezet” en: ,,Ook wordt gekeken of de stortstenen op de bodem van de inlaatkreek en bij ’t Killetje op hun plek blijven liggen”.
  1. Kan uw college verklaren waarom er getest moet worden; liggen hier geen berekeningen en laboratoriumproeven aan ten grondslag, die met name onze veiligheid moeten kunnen garanderen? Zo nee, graag uw met redenen omklede toelichting waarom niet.
  2. Graag vernemen wij van uw college wie er verantwoordelijk is of zijn voor het feit dat er gekozen is voor een ontwerp waarbij de inlaatduiker van Waterdunen niet is gefundeerd op heipalen?
  3. Zijn de reeds aangetoonde verzakkingen en scheurvorming een gevolg van die keuze?
  4. Hoe gaat men controleren/monitoren of er door scheurvorming in de inlaatduiker water weglekt in het dijklichaam en als er onverhoopt water zou weglekken in het dijklichaam (primaire zeewering) kan de veiligheid van onze bevolking dan nog steeds worden gewaarborgd?
  5. In de inlaatduiker bevinden zich schuiven die in geval van nood gesloten kunnen worden. Is er een in een ‘back-up’ voorzien in geval deze schuiven, door een technisch defect of obstructie, niet gesloten kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
  6. Kan uw college bevestigen dat er slechts ‘drie maanden garantie’ zit op deze miljoenen Euro’s kostende inlaatduiker? Zo ja, wie is of zijn daarvoor verantwoordelijk? Als er, nadat die drie maanden garantie om zijn gebreken ontstaan, draait de Zeeuwse burger daar dan voor op?
  7. Kan uw college bevestigen dat alleen de Provincie Zeeland garant staat voor “mogelijke tekorten” met betrekking tot het project Waterdunen?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter