Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERDUNEN. (08-09-2020) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                                    
 
                                                                                   Oostburg, 8 september 2020,
 
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande project ‘Waterdunen’.
 
Toelichting
Naar aanleiding van ons werkbezoek aan het project ‘Waterdunen’ d.d. 28 augustus 2020 jl., richten wij onderstaande vragen aan uw college.
 
Vragen
  1. (a) Graag vernemen wij van uw college wat de actuele stand van zaken is m.b.t. de hydraulische storingen aan de inlaatduiker?
          (b) Is de veiligheid gewaarborgd?
          (c) Wie draait of draaien er op voor de kosten, hoe hoog zijn die kosten;  
               of valt het onder garantie?
  1. Na afloop van de presentatie door de beide vertegenwoordigers van Molecaten, aangaande de bouw van vakantiewoningen, werd op de vraag van ondergetekende: ,,wanneer worden die vakantiewoningen opgeleverd?”, naar voren gebracht dat dat afhankelijk is van de provincie Zeeland en dat het daar momenteel ‘op vast zit’.                                                                                             Kan uw college dat bevestigen of ontkennen? Graag uw toelichting ‘hoe de vork in de steel zit’.
  2. Kan uw college aangeven of het ‘waterbezwaar’ inmiddels is opgelost?
  3. Uit een andere presentatie bleek dat ‘Waterdunen’ voor de natuurwaarden, met name vogels, een succes is.                                                                                                                              (a) Wij willen van uw college weten waarom toeristen en ingezetenen dan nog steeds geen toegang krijgen tot dit gebied om er te kunnen wandelen, fietsen, en recreëren in algemene zin en te kunnen genieten van die natuurwaarden?                                                                                                                                             (b) Klopt het dat er nog fors moet worden geïnvesteerd om het gebied toegankelijk te maken?     
(c) Welke kosten zijn daarmee gemoeid en zijn die ingecalculeerd?
           (d) Per welke datum wordt deze “fenomenale toeristische trekker” nou  
                 eindelijk eens opgeleverd?
  1. Is het inmiddels bij uw college al bekend welke partij/partijen het onderhoud (inclusief verzandingsproblematiek) binnendijks voor zijn/hun rekening gaat/gaan nemen en hoe hoog die totale kosten worden becijferd? Zo nee, waarom niet?
  2. Vraag aan uw college naar aanleiding van de zoutmonitoring.                                                              (a) Welk beeld laten de zoutmetingen aanpalend aan Waterdunen zien; m.a.w. wat is de actuele stand van zaken t.o.v. de nulmeting?                 (b) Welk bedrag is er gereserveerd voor als het onverhoopt mis gaat en er door toedoen van Waterdunen aantoonbare schade door verzilting zou ontstaan?
  3. Kan uw college uitgebreid toelichten waarom het project ‘Waterdunen’ nog steeds met stip genoteerd staat als één van de ‘grootste risico’s’ in de risicoparagraaf van de provincie Zeeland?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
 
François Babijn, Fractievoorzitter