Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zanddijk. (21-07-2022) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    Oostburg, d.d. 21-07-2022
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden François Babijn en H.G.A. (Bertie) Steur), PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande regionale waterkering Zanddijk.
 
Toelichting
Jaren geleden, in een tijd dat er nog geen sprake was van een urgente zeespiegelrijzing, is toen vastgelegd dat de Zanddijk als regionale waterkering op termijn 40 centimeter zou moeten worden opgehoogd.
N.B. Deze normering is, naar onze informatie, door de Provincie in samenspraak met het Waterschap vastgesteld!
 
Vragen
  1. Kan uw college gemotiveerd aangeven waarom er nu besloten is dat deze eerder vastgelegde noodzakelijke verhoging van 40 centimeter van deze dijk plotsklaps niet meer nodig is, en dat in een tijd dat de zeespiegelrijzing urgenter is dan ooit?
  2. Kan uw college met reden omkleed ontkennen of bevestigen, dat de hoofdreden voor het niet willen overnemen van de Zanddijk door zowel het Waterschap Scheldestromen in eerste instantie als nu het zich laat aanzien de gemeente Reimerswaal, toch is gelegen in de mogelijke toekomstige kostenpost van de verhoging van deze dijk?
  3. Kan uw college bevestigen of ontkennen dat de enorme toename van de kosten van de aanpak van de Zanddijk aan de basis liggen van uw besluit dat een verhoging van de Zanddijk niet langer aan de orde is en dat desondanks de veiligheid van onze inwoners toch gewaarborgd is en blijft?
  4. In de ‘Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen’ valt te lezen dat de hierin gehanteerde normen gelden voor een dijktalud dat niet steiler mag zijn dan 1:2,3 aangezien er geen testen zijn uitgevoerd voor een steilere taludhelling. Kan uw college aangeven of de taludhelling van de Zanddijk binnen deze norm valt?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter en H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid