Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Algemene Beschouwingen Sluis. (10-11-2022) namens Lijst Babijn.

Algemene Beschouwingen Lijst Babijn Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 10 november 2022.
 
 
Geachte voorzitter,
 
ARMOEDE / Recessie
Beurskoersen verdampen, woningmarkt koelt af, de Euro staat onder druk, de hypotheekrente stijgt, grondstoffen en energie worden duurder door de oorlog in de Oekraïne en de eerste ontslaggolven dienen zich al aan.
Sommige bedrijven kunnen vanwege de hoge energiekosten niet langer winstgevend produceren en moeten de boeken sluiten, andere bedrijfstakken worden lamgelegd door de met name door Nederland zelf beleidsmatig veroorzaakte stikstofcrisis.
Kortom, we staan aan de vooravond van een recessie die zijn weerga niet kent!
 
Het milieu blijft voor een aantal politieke partijen leidend, getuige de enorme bedragen die daarvoor worden uitgetrokken. Wij zeggen niet dat het milieu onbelangrijk is, maar bij de Lijst Babijn komt nu het welzijn van onze Sluise inwoners op de eerste plaats, zeker omdat blijkt dat een groot aantal van onze inwoners niet langer rond kan komen en zelfs afhankelijk wordt van de voedselbank. Voor ons is dat de eerste prioriteit! Daarom steunen wij vanavond ook het amendement van de PvdA, waarin het college o.a. wordt opgedragen voor het jaar 2022 de inkomensgrens voor het ontvangen van de energietoeslag vast te stellen op 130% van het sociaal minimum i.p.v. 120%.
 
Energietransitie & Klimaatdoelen
Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat.
De huidige en toekomstige betaalbaarheid van de energierekening voor onze inwoners vraagt niet alleen onze aandacht, maar eist ook actie van ons als Gemeenteraad!
Lijst Babijn, en velen met ons, zien een mogelijke oplossing om de klimaatdoelen te halen en tevens de energierekening betaalbaar te houden, in de toepassing van kernenergie en waterstof.
N.B. De gestelde klimaatdoelen zijn zonder de toepassing van kernenergie niet haalbaar. Is uw college het daar mee eens? (Zelfs Greta Thunberg pleit voor langer openblijven van Duitse kerncentrales.)
Daarom hopen wij mevrouw de voorzitter, dat de minister Borssele aanwijst voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Zeeland en, als dat veilig kan, pleiten wij tevens voor het langer open houden van de huidige kerncentrale.
Ook de ‘Ontwikkeling van een Thoriumcentrale’ dragen wij een warm hart toe.
 
 
Met betrekking tot de toepassing van waterstof, willen wij dat niet alleen beperkt zien tot industriële toepassingen maar willen wij ook graag dat er een percentage waterstof wordt toegevoegd aan ons aardgasnet, om te voorkomen dat ons gasnet wordt uit gefaseerd en als belangrijkste argument, dat de energietransitie voor onze inwoners betaalbaar en haalbaar wordt!
In verplichte warmtepompen die een hogere energierekening tot gevolg hebben, ziet Lijst Babijn geen toekomst. In isoleren wel, maar
de Rijksoverheid zal een structurele financiële bijdrage moeten waarborgen voor inwoners die aantoonbaar de lasten van de energietransitie niet kunnen dragen. Is uw college het daarmee eens?
En ik besluit dit onderdeel met een herhaling van de uitspraak, in de hoop dat eenieder die boodschap goed tot zich neemt,: ,,Het is moeilijk om groen te denken als je rood staat!”
 
PZEM
Lijst Babijn vindt het, om meerdere redenen, in dit stadium onverstandig om de wholesale-activiteiten met 148 miljoen Euro verlies te verkopen aan een buitenlandse investeerder.
Nu er steeds meer focus op zon- en windenergie wordt gelegd, moet de stabiliteit van het net mede worden gewaarborgd door conventionele centrales, waaronder dus de Sloecentrale. Tevens zou in het licht van de energietransitie in overweging genomen kunnen worden om die Sloecentrale om te bouwen van aardgas op waterstof. Nederland importeert groene waterstof uit het buitenland in de vorm van groene ammoniak en gaat daar in de toekomst nog veel omvangrijker op inzetten, getuige de intentieverklaring met Oman over samenwerking op het gebied van waterstof die premier Rutte, namens Nederland, zeer recent nog ondertekend heeft. N.B. De zogenaamde conversieverliezen spelen dan ook een ondergeschikte rol.
Daar komt nog bij dat wij de achtergronden en betrouwbaarheid van de Tsjechische koper beter in beeld gebracht willen zien, want een tweede Thermphos debacle, daar zit niemand op te wachten en ook mogelijke imagoschade dient o.i. voorkomen te worden en wij zijn niet bereid om in deze markt op de wholesale-activiteiten van PZEM 148 miljoen Euro verlies te nemen.
Tot slot willen wij u allen er op wijzen, niet onbelangrijk in deze, dat ook de Tweede Kamer zich aangaande deze problematiek aan het bezinnen is. De Tweede Kamer is namelijk naarstig op zoek naar manieren om weer grip te krijgen op de grillen van de energiemarkt.
 
Kustveiligheid
Waterdunen
De inlaatduiker bij Waterdunen is, nadat jaren geleden bij de oplevering reeds werd vastgesteld dat die niet voldoet aan de veiligheidseisen welke gesteld worden in de Waterwet, nog steeds niet aangepast; dus onze kustveiligheid is nog steeds niet gewaarborgd.
Graag vernemen wij van uw college per welke datum die inlaatduiker inclusief alle aanpassingen, nu eindelijk eens voldoend aan alle wettelijke veiligheidseisen, wordt opgeleverd?
 
Euregiotuinen
Lijst Babijn is en blijft tegenstander van de aangekondigde ontwikkelingen aangaande de voormalige Euregiotuinen omdat die ontwikkelingen, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overlast voor onze inwoners en planschadeclaims met zich mee gaan brengen en omdat het geheel o.i. niet voor een marktconforme prijs door de gemeente verkocht zal worden zal dat vast ook nog een juridisch staartje krijgen.
 
Masterplan Oostburg
Naar onze mening betreft het hier een megalomaan plan waarvan de financiële onderbouwing totaal ontbreekt en een plan dat de gemeente Sluis op termijn een onder curatele stelling kan opleveren (art. 12 status).
 
Bestuur
Het college van de gemeente Sluis ondertekent keer op keer intentieovereenkomsten met marktpartijen en zet zo de gemeenteraad als hoogste orgaan buiten spel. Want als een collegevoorstel uiteindelijk ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd kun je als gemeenteraad vaak niet meer tegenstemmen zonder dat er juridische/financiële consequenties kunnen volgen (recente voorbeelden zijn het Zonnepark en Masterplan Oostburg).
Daarmee geconfronteerd, beroept het college zich vaak op mandaat te hebben verkregen door visies die door de raad in het verleden zijn vastgesteld.
Los van het feit dat niet alle partijen die momenteel in de raad vertegenwoordigd zijn betrokken zijn bij het opstellen van deze visies en ook niet bij de goedkeuring daarvan, voelt Lijst Babijn zich daardoor zwaar gehinderd in de uitvoering van ons democratisch verkregen grondrecht als volksvertegenwoordiger.
 
 
Keuzes maken
We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als gemeentebestuur, maar ook met de inwoners van onze gemeente Sluis, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.
 
Samenwerking
Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.
 
Onze mooie gemeente Sluis is het waard!
 
Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens Lijst Babijn.
 
Dank U wel mevrouw de voorzitter.