Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever. (06-04-2023) MOTIE namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) bestemd voor Statenvergadering.

MOTIE Mantelzorgvriendelijke Werkgever (+bijlage).
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op dinsdag 21 april 2023,Constaterende dat:
 • De Rijksoverheid streeft naar een burgermaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat;
 • Daarom zorg voor hulpbehoevenden en ouderenzorg zoveel mogelijk door mantelzorgers (kinderen, buren of anderen) dient te worden uitgevoerd;
 • Het de bedoeling is dat hulpbehoevenden, pas als dit niets oplevert of de zorgbehoefte dusdanig hoog is opgelopen, een beroep kunnen doen op overheidsregelingen;
 • Er o.a. door vergrijzing steeds meer mantelzorgers bijkomen;
 • Mantelzorgers steeds langer en ook zwaarder belast worden;
 


Overwegende dat:
 • Werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen door mantelzorgers te faciliteren en vervolgens dit kunnen uitdragen door een erkenning voor ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ aan te vragen;
 • Dit ook in het belang van de werkgevers zelf is omdat zo de kwaliteit van het door een mantelzorger geleverde werk op peil kan blijven, ‘verloop’ kan worden beperkt en een mogelijk ziekteverzuim kan worden voorkomen;
 • De lange lijst van overheden, organisaties en bedrijven die ons hierin reeds zijn voorgegaan het nut en de noodzaak voldoende aantoonbaar maakt;
 • Het college, bij monde van gedeputeerde Pijpelink, in het verleden bij de behandeling van deze reeds eerder ingediende motie te kennen gaf, dat de provincie Zeeland ook op dit vlak al een geweldige werkgever is;
 • De brief van GS (toezegging nr. 28) inzake mantelzorg eindigt met de woorden: ,,Tot slot voegen wij graag toe dat initiatieven zoals erkenning voor goed werkgeverschap op maatschappelijke vraagstukken onze sympathie kennen en mantelzorg blijft ook zonder de voorgestelde erkenning onder de aandacht in ons personeelsbeleid.”
 • De provincie Zeeland op dit vlak dus blijkbaar al vergevorderd is en de aanvraag van een mantelzorgvriendelijke certificering dan slechts een kleine stap betekent, maar wel als kers op de taart mag worden gezien;
 
Draagt het college op:
De provinciale organisatie op de kortst mogelijke termijn officieel mantelzorgvriendelijk te maken en als bewijs een erkenning aan te vragen, en zich vervolgens bestuurlijk in te zetten om hetzelfde te bewerkstelligen bij alle Zeeuwse gemeenten die nog geen erkenning hebben en het Waterschap.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 


Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)             
 
François Babijn                                                         H.G.A. (Bertie) Steur
 

BIJLAGE:

WERK & MANTELZORG:
https://www.werkenmantelzorg.nl/
Erkenning aanvragen:
https://www.werkenmantelzorg.nl/aan-de-slag/erkenning-aanvragen/
Erkende organisaties:
https://www.werkenmantelzorg.nl/projecten/alle-erkende-organisaties/
 
De Erkenning aanvragen

Is het thema goed geborgd in de organisatie? En is het ook gelukt om aandacht te besteden aan de andere drie stappen? Dan komt je organisatie in aanmerking voor de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever. Vul onderstaand formulier in om de erkenning aan te vragen.
Tip: Loop eerst door het formulier om te zien welke informatie wij nodig hebben:
 • Welke acties heeft jouw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
 • Hoe bevorder je de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
 • Welke maatwerkoplossingen zijn in je organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
 • Welke stappen heb je gezet om het thema te implementeren en te borgen in jouw organisatie?
Aan het einde wordt gevraagd om materiaal te uploaden die bovenstaande antwoorden ondersteunen. Denk hierbij aan; workshopmateriaal, nieuwsbrieven, beleidsstukken, etc. Vul – als alle informatie beschikbaar is – het formulier in één keer in. Binnen 2-3 weken neemt één van onze adviseurs persoonlijk contact met je op.
Kosten aanvraag Erkenning
Voor de beoordeling, de registratie, publicatie op deze website en Twitter en voor het toesturen van de Erkenning vragen wij € 495,00.
En krijgt je de Erkenning? Vergeet dat dan niet te vieren!
 
WERK & MANTELZORG
Erkenning voor mantelzorgvriendelijk beleid
De naam zegt het al. Met de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ erkent Werk&Mantelzorg dat je goed bezig bent met het thema. De Erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg. We beoordelen één keer je activiteiten/aanpak. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je organisatie mantelzorgvriendelijk is én blijft.
Vraag de erkenning aan!
Ambassadeur
Help je mee meer organisaties bewust maken van het combineren van werk met mantelzorgtaken? 1 op 4 werknemers combineert al, maar het thema is nog verborgen. We zijn er nog niet. Je helpt door op je social media te delen dat je mantelzorgvriendelijk werkgever bent. Win-win, want een mooi PR moment waarbij je zichtbaar wordt binnen het bredere thema ‘Werk & Vitaliteit,’ wat zeker nu erg in zwang is.
                   
Zie voorbeeld motivatie Provincie Zuid-Holland:
 
Provincie Zuid-Holland
Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018
De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met ruim 3,5 miljoen inwoners op een gebied van bijna 3.000 km2. De provincie Zuid-Holland weegt wensen en belangen, verbindt partijen en geeft ruimte. Op die manier wil het provinciaal bestuur van Zuid-Holland dat onze provincie aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Ongeveer 1.500 medewerkers werken hier dagelijks aan.
Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
 • Er wordt in november 2018 een nulmeting gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Op het intranet wordt (voor eind 2018) gepubliceerd dat Provincie Zuid-Holland oog heeft voor de werk privé balans en dus ook voor de werk mantelzorg balans van haar medewerkers met verwijzing waar mensen intern en extern terecht kunnen voor meer informatie. Hierover wordt via het Binnenplein op intranet gecommuniceerd.
 • Er zijn 3 voorlichtingsbijeenkomsten over werk en mantelzorg en een balansworkshop voor werkende mantelzorgers gehouden die goed bezocht zijn.
 • Er zijn levensfase ambassadeurs aangesteld die ook op het combineren van werk en mantelzorg advies en ondersteuning kunnen bieden.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk en HR is nauw betrokken geweest bij het project Mantelzorg.
 • Het thema werk en mantelzorg maakt onderdeel uit van onze opgave Goed Werkgeverschap, onderdeel Vitaliteit.
 • Leidinggevenden zijn op de hoogte van de mogelijkheden en waar zij medewerkers mee kunnen helpen / naar kunnen verwijzen.
 • Er wordt via intranet communicatie aandacht besteed aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 (Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgever.
Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
 • Leidinggevenden zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden en waar zij medewerkers mee kunnen helpen / naar kunnen verwijzen.
 • Thema wordt besproken in het Goede Gesprek en is bespreekbaar in teamoverleg of als thema in SMO’s.
 • Thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid en inzetbaarheidsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.
Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
 • Thuiswerken (afhankelijk van functie)
 • Flexibele werktijden/ flexibele /vaste roosters
 • (Tijdelijk) minder werken
 • (Tijdelijk) minder zware projecten/werk te doen
 • (Tijdelijk) op een andere afdeling werken
 • Verlofuren kopen
 • Tijd voor tijd sparen
 • Tijdens werktijd in pauze zaken kunnen regelen
 • Tussendoor even weg kunnen
 • Verlofregelingen volgens CAO Provincies
Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?
 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet.
 • De leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens het Goede Gesprek.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Ondersteuning wordt aan de medewerker geboden in de vorm van Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW kan meedenken met oplossingsmogelijkheden, maar zeker ook in het kader van de werk privé balans en het omgaan met de problematiek).
 • Levensfase ambassadeurs nemen het thema mee in hun ondersteuningsaanbod.
 • Het thema maakt integraal onderdeel uit van ons duurzame inzetbaarheidsbeleid.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).