Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Masterplan Oostburg. (28-04-2023) Vragen namens Lijst Babijn aan het college van de gemeente Sluis.

Kenmerk:                                                                                                                                    
   
   
 
 
Schriftelijk vragen (art. 41 RvO - politieke vragen) / Verzoek om inlichtingen (art 169, 3e lid en 180, 3e lid GW, art. 43 RvO)
 
 
 
 
 

 
Ingevulde format a.u.b. mailen naar:

 
 
 
de voorzitter van de Raad
 
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: Lijst Babijn
Raadvraagnummer:
behandelend ambtenaar:
 
ONDERWERP: Masterplan Oostburg.
 
TOELICHTING: Na diverse voorlichtingsavonden te hebben bijgewoond zijn de Raadsfractie van Lijst Babijn een aantal zaken nog steeds niet duidelijk, vandaar onderstaande vragen.
 
 
Vragen (art. 41 en 43 RvO)
1. Voor hoeveel leerlingen wordt het nieuwe ZwinCollege gebouwd (met het oog op de voorziene blijvende instroom van asielzoekers)?
 
2. Hoeveel (flexibele) werkplekken voor ambtenaren worden er in het toekomstige gemeentehuis voorzien en hoe groot wordt het nieuwe gemeentehuis?
 
3. Hoe groot (lengte, breedte, hoogte) wordt het nieuwe ziekenhuis van ZorgSaam te Oostburg?
 
4. Komen er mogelijk minder voorzieningen in dat nieuwe ziekenhuis dan dat er nu in het huidige ziekenhuis zijn ondergebracht. Zo ja, verzoeken wij uw college om die dan nader te specificeren.
 
5. Kunnen de inwoners van de Stelle ondergebracht worden in het huidige ziekenhuis als kostendrager en uit het oogpunt van een mogelijke besparing. Daarenboven beschikken de bewoners dan over een schitterend uitzicht en gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en er is een lift aanwezig.
 
6. Vraagt uw college aan alle participerende investeringspartners van het Masterplan Oostburg een bankgarantie? Zo nee, waarom niet?
 
7. Graag vernemen wij van uw college binnen welke bouwtermijn de diverse varianten, behalve de nuloptie, gerealiseerd kunnen worden, want gedurende de bouwperiode wordt Oostburg één grote bouwput en zal er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake zijn van inkomstenderving voor de gevestigde ondernemers.
 
8. Worden de inkomstendervingen voor ondernemers over die periode ook in beeld gebracht? Zo nee, waarom niet?
 
9. Financiële onderbouwing. Wanneer worden de bouw- en materiaalkosten geactualiseerd?
 
10. Voor aanvang van de aanvangsfase is er 400.000 Euro uitgetrokken voor begeleiding/ontwikkeling van het project; hoeveel moet er worden bijgeraamd voor begeleiding en afronding van het gehele proces?
 
11. Diverse malen heeft Lijst Babijn gevraagd naar de kosten van de aanpak van het sportcluster; wanneer worden die kosten nou eindelijk eens inzichtelijk gemaakt en meegenomen in het totale kostenplaatje?
 
12. Kan uw college, in het licht van recente financiële tegenvallers (o.a. kademuren Breskens), garanderen dat de gemeente Sluis zich nog een mogelijke tegenvaller aangaande Masterplan Oostburg kan permitteren zonder een artikel 12 status (onder curatelestelling) aan de broek te krijgen? Zo ja, graag uw uitgebreide toelichting.
 
13. Wat betekent invoering maximale belastingdruk, na een onder curatelestelling (artikel 12 status), voor de inwoners van de gemeente Sluis (in Euro’s uitgedrukt graag)?
 
 
Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
 
1  
2  
3  
4  
5  
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Datum vragen:
28-04-2023
 
 
 
 
 
 
 
   
Datum antwoorden:
 
Verzonden:
 
Burgemeester en Wethouders van Sluis,
 
secretaris,                              burgemeester,